Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:n 2. momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Tarkastuslautakunnan hyväksymät ilmoitukset

Esa Björkbacka
Raimo Haapalehto
Hannu Haukilahti
Riitta Huusko
Hannu Jyrkkä
Johanna Järvelä
Maria Keltti-Heikkilä
Helena Kellokoski
Monika Klemola
Reino Korpela
Erkki Lassila
Tuija Leivo-Rintakorpi
Kirsi Läspä
Jari Mäkelä
Jarmo Nykänen
Tapio Palohuhta
Petteri Palosaari
Arto Pihlajamaa
Jouko Pilvilampi
Kari Pollari
Esko Pulkkinen
Hannu Saarela
Silva Sevola
Hannes Torppa
Jussi Torppa
Kari Tyynelä
Jarno Vähäkainu
Ilpo Åivo