Kadut ja liikenne

TEKNINEN > Tekninen toimi > Kadut ja liikenne


  KIINTEISTÖN OMISTAJALLE KUULUVAT TALVIHOITOTYÖT:

  Seuraavassa on lakiin perustuvia tehtäviä jotka kuuluvat kiinteistön vastuulle. Laki: Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito (31.8.1978/669)

  Tontin omistaja tai haltija vastaa:

  • Tontille johtavan liittymän kunnossapidosta ajoradan reunasta alkaen.
  • Liittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistosta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.
  • Liittymän näkemäalueen avoinna pitämisestä.
  • Erillisen kevyenliikenteenväylän ja ajoradan väliselle alueelle auratun lumen poistosta liittymän kohdalta.

  Tontilta aurattavien lumien siirto katualueelle on kielletty. Tontilta ja liittymästä auratut lumet tulee varastoida omalle tontille tai kuljettaa pois.

  Samat määräykset koskevat yksityistieliittymiä.

  Sosiaalisella perusteella on mahdollisuus hakea kunnalta apua lumitöiden osalle kotihoidon kautta.

  Lisätietoja,
  vt. Tekninen johtaja Asko Mikkola puh. 050 579 0180

  LUMENAURAUS

  Keskeiset laatuvaatimukset ajoradan lumisuudelle talvihoitoluokan III mukaan ovat seuraavat:

  – maksimilumisyvyys sateen aikana 10 cm

  – puhtaana sateen päättymisestä 6 h

  – auraus on käynnistettävä viimeistään, kun puolet maksimilumisyvyydestä on kertynyt, ns. lähtökynnys

  TARJOUSPYYNTÖ LUMENAURAUKSESTA TALVIKAUSILLE 2018 – 2021

  • Vetelin kunta pyytää tarjoukset lumenaurauksesta talvikaudelle 2018-2021 (3v) Haukilahti, Pulkkinen, Tikkakoski, Polso, Patana, Kalliojärvi, Sillanpää, Nykänen, Isokylä, Räyrinki ja Keskusta-Tunkkari-Torpan yksityisteiltä ja kaduilta. Keskustan ja Tunkkarin katujen auraajaksi valittu urakoitsija vastaa tarvittaessa katujen ja kunnan kiinteistöjen hiekoituksesta. Tarjouksessa on eroteltava tuntihinta aurauksesta ja hiekoituksesta. Indeksitarkistus tehdään syksyllä 2019 ja syksyllä 2020.
  • Lisäksi pyydetään tarjous seuraavien kiinteistöjen piha-alueista €/aurauskerta.
   – Koulukeskus
   – Urheilukeskus – päiväkoti
   – Harmaakivi (Purojanpirtti, Lehtokurppa, Ammattikoulu, – Metsäkoulu, Eläinlääkärintalo)
   – Kunnanviraston piha
   – Paloasema – Alatalo
   – Tunkkarin koulu
   – Emäntäkoulun alue
   – Tunkkarin terveyskeskus
   – Ent. Heikkilän kouluTarjouksen tekijöiden edellytetään tutustuvan piha-alueisiin ennen tarjouksen jättöä. Ohjeelliset aurauspiirijaot ja tarjouslomakkeet löytyvät teknisestä toimistosta.Vaatimuksena auraajilla tulee olla voimassa oleva tieturvakortti. Tarjoukset tulee jättää tekniseen toimistoon Vetelin kunta, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli suljetussa kirjekuoressa 22.9.2017 klo 12.00 mennessä varustettuna merkinnällä ”Auraustarjoukset”. Tarjouksen voi jättää myös sähköpostilla osoitteeseen asko.mikkola@veteli.fi.Lisätietoja antaa Asko Mikkola puh. 050 5790 180.

   TIEKUNNILLE TIEDOKSI

   Aurauksen edellytyksenä on riittävä aurausviitoitus ja tien saattaminen vierialueineen aurauskuntoon.

  KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

  Keskustassa Koulutien ja sen varrella olevien kevyen liikenteen väylien hoidosta ja samoin VT 13 varrella olevien kevyen liikenteen väylien sekä Tunkkarilla Räyringin tien varrella olevan kevyen liikenteen väylien hoidosta vastaa Ely-keskus. Muiden kevyen liikenteen väylien ja katujen hoidosta vastaa Vetelin kunta.

  TIEVALOT

  Vetelissä on noin 25 km kunnan ylläpitämää katuvalaistusta. Valaistuksen kunnossapito ostetaan ulkopuoliselta yrittäjältä. Rikkoutuneita lamppuja vaihdetaan syksyn aikana sekä ilmoitusten perusteella.

  Ely-keskukselle kuuluu seuraavien tievalojen kunnossapito:

  – VT 13, Räyringintie, välillä VT- Tunkkarin koulu ja sen varrella oleva kevyen liikenteen väylä

  – Räyringissä Räyringintie ja Finniläntie Räyringintiestä Osuuspankille asti

  – Patanassa Patanantie

  Muiden tievalojen kunnossapidosta vastaa Vetelin kunta.

  Lisätietoja

  Vetelin kunta:

  Asko Mikkola puh. 050 579 0180

  Hannu Pakkala puh. 050 579 0190

  Ely-keskus palvelunumero 0200-2100

  KATUJEN JA TEIDEN KUNNOSSAPITO

  Liikennealueiden kunnossapidosta Vetelissä vastaa tekninen johtaja. Tarvittavat hoito- ja kunnossapitopalvelut ostetaan pääosin ulkopuolisilta urakoitsijoilta.

  Mikäli katujen kunnossapito askarruttaa, ota yhteyttä kunnaninsinööri Asko Mikkolaan.

  YKSITYISTIET

  Vetelin kunta jakaa vuosittain yksityistieavustuksina kesäkunnossapito- ja perusparannusavustuksia. Päätöksistä vastaa tekninen lautakunta.

  Kesäkunnossapitoavustuksia haetaan keväällä. Hakuaika ilmoitetaan kuntatiedotteessa. Avustuksen myöntämisen ehdot kvalt 26.5.2014 § 38.

  Tieavustushakemus kunnossapitoon

  Tieasiat ja rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella

  Teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtii asemakaava-alueella pääsääntöisesti kunta tai valtio. Mikäli tien tarve (rakentaminen tai kunnossapito) on haja-asutusalueella, pääsääntö on, että tietä tarvitsevat huolehtivat sen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Olemassa olevilla teillä, yleensä yksityisteillä, joilla on useampi käyttäjä, on järjestäytynyt hallinto mikä huolehtii tien asioista.