Ympäristölupa

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvanvaraiset toiminnot on määritelty ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) määrittelee käsitteleekö luvan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vai aluehallintovirasto. Jos lupa tarvitaan sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaan, asian käsittelee ja päätöksen tekee aluehallintovirasto.

Ympäristölupahakemus toimitetaan kolmena kappaleena luvan myöntävälle viranomaiselle. Ympäristönsuojeluasetuksen 3 – 10 §:ssä on määrätty lupahakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävistä tiedoista. Myös ympäristöluvallisen toiminnan muuttaminen, lupapäätöksen tarkistaminen ja määräaikaisen luvan uudistaminen vaativat hakemuksen tekemisen. Lupaprosessi on monivaiheinen, joten lainvoimaisen päätöksen saaminen voi kestää kauankin. Lupaprosessiin kuuluu mm. lupahakemuksesta tiedottaminen kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Samoin kuulutetaan tehdystä päätöksestä. Kuulutusten tavoitteena on varmistaa, että asianosaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja hakea muutosta ympäristölupahakemuksista ja -päätöksistä. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin viranomaiselle toimitettu lupahakemus.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu Vetelin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Lisätietoa, hakemuslomakkeet ja ohjeet luvan hakemiseen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi

Rekisteröitävät toiminnat

Rekisteröintimenettelyn tavoitteena on, että toimialalla noudatetaan asetuksissa säädettyjä yhtenäisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia. Rekisteröitäville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esim. pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan.

Rekisteröintimenettelyssä ovat seuraavat:

  • asfalttiasemat
  • nestemäisten polttonesteiden jakeluasemat, säiliötilavuus vähintään 10 m3
  • polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantoyksikkö

Uusi toiminta

Toiminnanharjoittaja tekee rekisteröinti-ilmoituksen ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 vrk ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröinnistä lähetetään tieto toiminnanharjoittajalle ja siitä peritään taksan mukainen maksu. Toiminta voidaan aloittaa, kun viranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 vrk.

Vanha toiminta, jolla on jo ympäristölupa

Toiminnassa olevien asfalttiasemien ja energiantuotantolaitosten toiminta on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2018 ja jakeluasemien 1.1.2020 mennessä. Ympäristöön kohdistuvat erilaiset toimet ja häiriöt vaativat ilmoituksen tai lupamenettelyn.